Lisans Programları ve Ders İçerikleri


DERS İÇERİKLERİ
 
ZORUNLU DERSLER
 
PSİ 101 Psikolojiye Giriş I (303)
Psikolojinin bir bilim dalı olarak doğuşu ve gelişimi, başlıca psikoloji ekolleri, çalışma alanları ve bilgi toplama yöntemleri; insanın fizyolojik yapısının davranışları üzerindeki etkisi. Duyusal süreçlerin, algı ve algısal ilkelerin ayrıntıları, bilinçteki doğal ve yapay değişim süreçleri. Genel olarak davranışın gelişimi, öğrenmenin temel ilkeleri, bellek ve bellek türleri, düşünme, karar verme süreçleri, problem çözme, zekâ testleri ve özellikleri.
 
PSİ 102 Psikolojiye Giriş II (303)
Yaşam boyu gelişim ve bu süreç içinde fiziksel, motor, bilişsel gelişim ve kişilik gelişimi. Güdülenmeyi açıklayan görüşler, dürtüler, güdüler, duygulara ilişkin kuramlar ve duyguların ifade edilmesindeki farklılıklar.. Farklı kuramlara göre kişiliğin oluşumu, stres kaynakları ve başa çıkma yolları, stres ve sağlık, normal dışı davranışlar, tedavilere ilişkin görüşler, terapi yöntemleri ve genel terapi yaklaşımları, tutumların oluşumu, kalıp yargılar, sosyal etki, sosyal davranış ve toplumsal cinsiyet farklılıkları.
 
PSİ 103 Yaşam Rehberi Olarak Psikoloji (303)
Gündelik hayatta psikoloji ve psikoloğun rolünün tanımlanması; öğrencilerin psikoloji bölümüne uyum sağlamaları; bireysel ve toplumsal farkındalık; eleştirel düşünme ve kendini ifade etme becerisinin kazandırılması; diğer bilim dallarında (mühendislik bilimleri, biyoloji, fizik, tıp vb)  psikolojinin rolünün değerlendirilmesi. Psikolojiyle ilgili genel değerlendirmeler ve farklı yaklaşımlar; psikolojinin diğer disiplinlerle ilişkisi, bireysel ve sosyal yaşamdaki yeri ve önemi; aile içi ve kişilerarası iletişim; çeşitli bireysel ve toplumsal sorunlar; alanla ilgili sosyal ve kültürel etkinlikler.
 
SOS 191 Sosyolojiye Giriş (303)
Sosyolojinin tarihçesi, temel kavramlar, yöntembilimsel temelleri, düşünce biçimleri ve sorunlarına genel bakış. Sosyalizasyon süreçleri ve toplum, doğa ve birey ilişkisi. Topluluklar, yığınlar, grup ve birlikler. Değerler ve normlar. Sosyal statü ve roller. Toplumsal ve bireysel değişme ve farklılaşma süreçleri. Toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar. Nüfus ve yerleşme düzenleri. Toplumsal sınıf ve katmanlar. Ekonomi, aile kurumu ve eğitim.
 
SOS 192 Sosyal Antropoloji (303)
Sosyal/kültürel antropoloji nedir? Konusu, ele aldığı sorular ve sınırları nelerdir? İnsan nedir? Kültür konusu ve süreçler, insan yaşamının çeşitliliği. Geçim sistemleri/örüntüleri ve insan toplumları, insanların beslenmesi, üretim, tüketim, ve alışveriş biçimleri. Farklılaşma, sınıflaşma ve gruplaşmalar. Evlilik, aile ve akrabalık. İnançlar ve törensellikler, din ve büyü. Eğitim-öğretim süreci. Sanat, çağdaş toplumlar.
 
BİO 191 Modern Biyoloji ve Genetik (303)
Canlılığın temel özellikleri. Hücrenin yapı ve fonksiyonu. İnsanlarda dokular, organlar ve sistemler. Genler, kromozomlar ve kalıtım. İnsan karakterlerinin kalıtımı. İnsan gelişmesinin genetik ve epigenetik temelleri. Davranışın genetik temelleri.
 
FEL 192 Felsefeye giriş (303)
Felsefenin tanımı ve kısa tarihçesi, felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefenin temel konuları/sorunları, felsefî ve diğer bilgi türleri, çağdaş felsefe akımları, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, din felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi, eğitim felsefesi.
İST 192 Sosyal Bilimler İçin İstatistik I (324)
Temel istatistiğe giriş. İstatistiğin temel kavramları, istatistiksel verilerin tasnif edilmesi, değişim ölçüleri, korelasyon, olasılık, regresyon ve yordama.
 
 
İST 291 Sosyal Bilimler İçin İstatistik II (324) 
“Sosyal Bilimler İçin İstatistik I” dersinin devamı olarak iki ve daha fazla düzeyi bulunan bağımsız ve bağımlı gruplar arasında ortalamaya dayalı karşılaştırma analizler (t testi, varyans analizleri), parametrik olmayan istatistik teknikleri.
 
PSİ 202 Davranışın Fizyolojik Temelleri (303)
İnsan fizyolojisinin temel özelliklerini ve fizyolojik süreçlerin davranışlar üzerindeki temel etkisini tanıtmak; sinir sisteminin organizasyonu, duyusal sistemlerin fizyolojik özellikleri, nöral iletim, beyin anatomisi ve işlevleri, uyku, öğrenme, bellek ve dil gibi bilişsel işlevlere eşlik eden anatomik yapılar ve onların fizyolojik ve kimyasal temelleri.
 
PSİ 203 Gelişim Psikolojisi I (303)
Gelişimle ilgili temel kavramlar ve ilkeler, gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim psikolojiyle ilgili kuramlar, gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevresel faktörler, fiziksel ve psiko-motor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, duygusal gelişim, sosyal gelişim. Gelişim psikoloji alanındaki kuramsal bilgilerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. 
 
 PSİ 204 Gelişim Psikolojisi II (303)
Yetişkinlik psikolojisi; yetişkinlik kuramları; genç yetişkinlikte fiziksel, bireysel, bilişsel, sosyal ve kişilik gelişimi; orta yetişkinlikte fiziksel, bireysel, bilişsel, sosyal ve kişilik gelişimi; yaşlılıkta fiziksel, bireysel, bilişsel, sosyal ve kişilik gelişimi; yaşlılık ve yaşam kalitesi; ölüm psikolojisi vb. konuların değerlendirilmesi.
 
PSİ 205 Sosyal Psikoloji I (303)
Sosyal psikolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem; sosyal etki ve uyma, uyma davranışını etkileyen ortamsal ve kişisel etkenler; tutumlar (tanımlar, ögeler, tutum davranış ilişkisi), tutum değişimiyle ilgili kuramsal yaklaşımlar, tutum değişimini etkileyen faktörler, kalıplaşmış tutumlar; iletişim ve propaganda (teorik ve kavramsal çerçeve),  iletişim ve propagandada kaynağın ve hedefin özellikleri vb. konular, sosyal psikolojik düzeyde analiz yapabilme yeteneğinin gelişimine katkı sağlamak.
 
PSİ 206 Sosyal Psikoloji II (303)
İletişim ve propaganda (iletişimin özellikleri, ortamsal ve kültürel özellikler); propaganda türleri ve örnekleri; temel ikna teknikleri; sosyal biliş (sosyal algı), izlenim oluşturma, atıf kuramları, zihinsel kestirme yöntemler; grup yapısı ve dinamiği, grup yapısı ve süreci, liderlik (kavramlaştırma ve modeller), kültür ve benlik, sevgi ve çekicilik, özgeci davranış vb. konular;  sosyal psikolojik düzeyde analiz yapabilme yeteneğinin gelişimine katkı sağlamak.
 
 
 
PSİ 207 Öğrenme Psikolojisi (303)
Öğrenmenin temel özelliklerinin incelenmesini; öğrenme psikolojisinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması; pekiştirme ve öğrenme kuramlarının incelenmesi; klasik ve edimsel koşullama prosedürleri ve uygulamaları. Ders kapsamında ele alınan konular: Öğrenmenin temel özellikleri; koşulsuz davranışın yapısı; alışma ve duyarlılaşma etkileri; klasik ve edimsel koşullamanın ilkeleri; sönme; pekiştirme, pekiştirme tarifeleri ve temel pekiştirme kuramları; ceza, kaçma ve kaçınma; hayvanlarda bilgi işleme mekanizmaları; öğrenme psikolojisinde kullanılan araç ve gereçler; öğrenme kuramları.
 
PSİ 208 Deneysel Psikoloji (303)
Psikolojide kullanılan deneysel yöntemlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, deneysel düzenin temel ilkeleri, deney deseni oluşturma, deney düzenleme ve deneysel düzeneklerdeki hataların saptanması. Ders temel olarak psikolojide kullanılan deneysel yöntemlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesini ve deneysel düzenin temel ilkelerinin öğretilmesini; eleştirel makale okuma becerisinin kazandırılmasını içermektedir.
 
PSİ 209 Araştırma Yöntemleri I (223)
Modern bilim anlayışı, bilimsel araştırmaların mantıksal kurgusu ve uygulama aşamaları. Psikolojik ölçme araçları, güvenirlik ve geçerlik. Psikolojide araştırma yöntemleri, deneysel ve diğer araştırma düzenekleri/desenleri, hata kaynakları ve denetimleme teknikleri. Literatür taraması, araştırma konusunu seçme ve sınırlama, araştırma sorusunu ve sorunlarını tanımlama, kavramsal ve işe vuruk tanımlamalar, örneklem seçme teknikleri, değişken modeli ve hipotez oluşturma, uygun istatistiksel analiz yöntemini belirleme, veri toplama, veri işleme, veri çözümleme, sonuçları tartışma ve araştırma önerisi hazırlama. Bu konulara ilişkin uygulamaların yaptırılması. Makale inceleme.
 
PSİ 210 Araştırma Yöntemleri II (223)
Makale ve araştırma raporları incelemeleri. Araştırma Yöntemleri I dersinde işlenen konuların tekrarı, derinleştirilmesi ve uygulanması: Hazırlanan araştırma önerisini geliştirme, tartışma, öngörülen araştırmanın tüm aşamalarıyla yür&uuuml;tülmesi ve raporlanması. APA Yazım kuralları, Bilimsel araştırmalarda etik.
 
PSİ 211 İngilizce Okuma Konuşma (303) 
Öğrencilerin okuma parçalarıyla sözcük, tümce yapısı ve anlam arasındaki ilişkilerin farkına varmaları, okuma ve konuşma becerileri kazanmayı sağlayacak etkinlikler. 
 
PSİ 212 Mesleki İngilizce I (303)
Bir makalenin bölümlerini, makalenin farklı bölümlerinde ne tür bilgilerin yer aldığının bilinmesi, psikolojinin farklı alanlarına ilişkin makale özetleri okuma ve bunların çevirisini yapabilme.
 
PSİ 309 Mesleki İngilizce II (303)
Mesleki İngilizce I’in devamı olarak psikoloji literatüründeki farklı alanlarda makale taramaları yapma, bunları okuma ve özetleme.
 
PSİ 301 Kişilik Kuramları I (303)
Kişiliğin psikodinamik kuramlar açısından vaka analizleri ile irdelenmesi.
 
PSİ 302 Kişilik Kuramları II (303)
Kişiliğin  davranışçı bilişsel kuramlar, araştırma odaklı kuramlar, insancıl ve varoluşçu kuramlar açısından vaka analizleriyle irdelenmesi.
 
 
 
PSİ 303 Bilişsel Psikoloji (303)
Bu dersin temel amaçları: Bilişsel psikolojini temel kavramlarını tanıtmak, bilişsel psikolojideki ana teorileri ve deneyleri tartışmak, bilişsel psikolojideki farklı araştırma bulgularının nasıl değerlendirilebileceğini göstermek, bilişsel psikoloji ve günlük deneyimler arasında nasıl ilişki kurulabileceğini göstermektir. Bilişsel psikoloji dersi, insanların çevreden gelen bilgiyi nasıl öğrendiğini ve bilgiyi nasıl işlediğini incelemektedir. Bu bağlamda bilişsel psikoloji dersi duyum, algı, bellek, lisan, imgeleme, bilginin temsili, muhakeme, düşünme ve bilinç konularını içermektedir.
 
PSİ 304 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme (324)
Psikolojide ölçmenin yeri ve önemi, psikoloji araştırmalarında kullanılan ölçek türlerinin tanıtılması. Test puanlarının anlamlı hale getirilmesi: Standart puanlar, yüzdelikler, profiller. Bir ölçekte olması gereken özellikler, geçerlik ve güvenirlik yöntemleri, ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında izlenmesi gereken kurallar, uygulama olarak bir tutum ölçeği geliştirme.
 
PSİ 305 Psikopatoloji I (303)
Psikopatoloji alanıyla ilgili kuramsal ve kavramsal bilgiler, özne ve öznellik kavramlarının tanımı ve psikodinamik kurgulanma süreci, psikopatolojik yapılar ve savunma mekanizmaları ve diğer konular.
 
PSİ 306 Psikopatoloji II (303)
Çocuk ve ergen psikopatolojileri, yetişkin psikopatolojileri ve bu psikopatolojilerin DSM-V hastalık sınıflandırmalarıyla ilişkilendirilmesi gibi temel konular. 
 
PSİ 307 Psikolojik Testler I (303)
Klinik psikolojide değerlendirme yöntemleri, psikolojik test  tanımı , boyutları, çeşitleri ve özellikleri, projektif yöntem vb. konularında teorik bilgi ve uygulamalı olarak Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Çocukları resimleriyle değerlendirme, Hacettepe Kişilik Envanteri, Sınav Kaygısı Envanteri ile ilgili rapor yazma ve uygulama becerisi kazandırma.
 
PSİ 308 Psikolojik Testler II (324)
Bilişsel Davranışçı terapilerde kullanılan ölçekler, MMPI  ve çeşitli projektif test tekniklerine yönelik uygulama, teori ve rapor yazma gibi konularda öğrencilere bilgi ve beceri kazandırma.
 
PSİ 310 İş Hayatı İçin İngilizce (303)
Öğrencilerin ileriki iş yaşamlarında veya mesleki kariyerlerinde kullanabilecekleri düzeyde yeterli İngilizce bilgi düzeyine sahip olabilmeleri.
 
 
PSİ 401 Psikoloji Uygulamalarında Etik (303)
Genel etik ilkler, felsefi ve sosyolojik etik kurmaları, düzeltici ve pozitif etik, etik davranışın temelleri, APA ve TPD etik yasa ve yönetmelikleri, etik sorunlar karşısında karar verme, mesleki yeterlik ve etik, mesleki sınırlar, ilişkiler ve etik; gizlilik, kayıtların korunması ve etik, tehlikeli danışanlar ve etik; finansal sorunlar, mesleki tanıtım sorunları ve etik, adli psikoloji ve etik, psikolojik değerlendirme ve etik, psikoterapi süreçleri ve etik, akademisyen psikologlar ve etik; bilimsel araştırma, bilimsel yayınlar ve etik.
 
PSİ 402 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (303)
Endüstri ve örgüt psikolojisinin tanımı, temel kavramları, uygulama alanları ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi. Toplumsal kültür, çalışma kültürü ve örgütsel davranışlar. Yönetim teknikleri ve Kalite Yönetimi: Planlama; karar verme ve uygulama. süreçleri. Yönetim ve organizasyon teorileri. Çalışma motivasyonu: Çalışanlar ve yöneticiler açısından teori ve pratik; etkenler, oluşum süreçleri ve etkiler. Çatışma ve çatışma yönetimi: Çatışma nedenleri, türleri, etkileri ve yönetimi. Liderlik ve Yöneticilik: Farklar, işlevsel özellikler, liderlik teorileri ve özellikleri. İletişim ve Haberleşme: İletişim süreçleri, kanalları ve araçları, etkin iletişim.. Örgütlerde üretkenlik ve iş verimi: Belirleyicileri, bileşenleri ve ölçüm sorunları. Örgütsel Performans Değerlendirilmesi ve Yönetimi: Yöntemler, kullanım amaç ve alanları, sorunlar. Personel seçimi ve seçim yöntemleri.
 
 

SEÇMELİ DERSLER
 
PSİ 321 Duyumlar ve Algı (303)
Duyu organlarının anatomisi ve işleyişi ile algılama (derinlik algısı, mekân algısı vb.) konuların, duyum ve algı alanında deneysel veri ve kuramların incelenmesi ve değerlendirilmesi.
 
PSİ 322 Trafik Psikolojisi (223)
Trafik psikolojisindeki çağdaş akımların ve bu konuyla ilgili son dönem araştırma bulgularının tartışılması. Sürücü davranışının değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve tekniklerin tanıtılması. Güvenli sürücülük davranışlarının temelindeki psikolojik ve çevresel faktörlerin incelenmesi.
 
PSİ 323 İletişim Psikolojisi (303)
İletişimin tanımı ve temel bileşenleri; iletişim modelleri; iletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim; sözlü ve sözsüz iletişim; etkili iletişimde konuşma ve dinleme; iletişim türleri ve iletişim çatışmaları; iletişim çatışmalarının nedenleri; aile-içi iletişim; kültürel iletişim; ikna kavramı ve ikna edici iletişim; kitle iletişimi, iletişim ve toplum.
 
PSİ 324 Sağlık Psikolojisi (303)
Sağlık psikolojisinin tarihçesi ve amacı; hastalık algılaması ve bu konuyla ilgili modeller; sağlık personeli ve hasta ilişkisi; sigara ve alkol tüketimi, obezite ve yemek yeme davranışları, egzersiz (hareket etmenin fizyolojik ve psikolojik yararları), stres, stres ile diğer hastalıklar arasındaki ilişkiler, çeşitli hastalıklarda (kanser, AIDS, kalp yetmezliği v.b.) psikolojik etmenlerin rolü.
 
PSİ 325 Sosyal Psikolojide Seçme Konular I (303)
Kişilerarası ilişkiler ve çekim, gruplar arası ilişkiler, benlik ve kimlik, sosyal karşılaştırma, sosyal temsiller, uygulamalı sosyal psikoloji, toplumsal kültür ve kişilik. Dünyada ve Türkiye’de sosyal psikolojide güncel yaklaşımların derinlemesine incelenmesi. Güncel konuların sosyal psikoloji perspektifinden karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Öğrencilerin sosyal psikoloji alanındaki konulara ilişkin araştırma projeleri üzerinde çalışmaları.
 
PSİ 326 Sosyal Psikolojide Seçme Konular II (303)
Değerler ve tutumlar, gerçek yaşamda tutum değişimi, saldırganlık ve şiddet, bilişsel çelişki, kentsel ve çevresel psikoloji. Dünyada ve Türkiye’de sosyal psikolojide güncel yaklaşımların incelenmesi. Güncel konuların sosyal psikoloji perspektifinden karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Öğrencilerin sosyal psikoloji alanındaki konulara ilişkin araştırma projeleri üzerinde çalışmaları.
 
PSİ 327 Gözlem ve Görüşme Teknikleri (223)
Terapötik sürecin doğası ve kavramsal boyutları, danışma sürecinin basamakları, danışan sorunlarını değerlendirme, terapötik koşullar ve terapötik beceriler gibi konularda kuramsal bilgi ve uygulama becerisi kazandırma. Her öğrenci en az 5 seanslık terapötik görüşmeyi görsel kayıt altına almakta ve sözel deşifre ile dönem ödevini tamamlamaktadır.
 
PSİ 328 Spor Psikolojisi (303)
Spor psikolojisinin gelişimi, konusu ve amaçları. Spor psikolojisinde temel araştırma ve uygulama alanlarının tanıtılması. Spor psikolojisinden seçme konular: sporun ruhsal ve fiziksel sağlığa etkisi; güdülenme ve spor; spor yeteneklerinin saptanma ve desteklenme yolları; psikolojik antrenman yöntemleri; sporda bireysel farklılıklar; toplum, medya ve spor ilişkisi v.b konular.
 
PSİ 329 Adli Psikoloji (303)
Psikolojinin adli mekanizmadaki yeri ve önemi. Suç davranışlarının psikolojik açıklanmasındaki kuramsal yaklaşımlar (biyop-sikolojik, kişilik özellikleri, sosyal-bilişsel, sosyal-kontrol, psikoanalitik, moral gelişimi, karar süreçleri ve davranış açıklamaları ile ilgili kuramlar). Mahkeme ve cezaevi uygulamalarında psikoloji. Adli psikoloji açısından ruh hastalıkları. Temyiz gücü. Reşit olma, suç ve ceza kavramları ile bunların insan üzerindeki etkisi.
 
PSİ 330 Deneysel Psikolojide Seçme Konular (303)
Bu ders, bilişsel psikolojideki temel konuları ileri düzeyde ele almaktadır. Bu nedenle, Bilişsel Psikoloji dersinin devamı niteliğindedir.  Dersin konuları dikkat, bellek, imgeleme, dil, problem çözme, karar verme, eylem planlama, bilinç ve yapay zeka konularını içermektedir.
 
PSİ 331 Klinik Psikolojiye Giriş (303)
Psikolojinin alt alanlarından olan klinik psikoloji alanını psikodinamik çerçevede tarihsel ve kavramsal olarak ele almak, klinik psikoloji çerçevesinde psikodinamik yaklaşımla kişinin öznel gelişimini incelemek,  klinik psikoloji çerçevesinde ele alınan temel kavramları tanımlamak, klinik psikolojide temel  görüşme tekniklerini aktarmak, psikopatolojik yaklaşım ve temel kavramlarını aktarmak, klinik psikoloji çerçevesinde psikolojik bozuklukların sınıflandırmasını yapmak ve DSM-V’le ilişkilendirmek.
 
PSİ 332 Cinsellik (303) 
İnsan cinselliğinin biyolojik, fizyolojik ve psikodinamik yapısı, cinsiyet kimliği, cinsellik ve cinsiyet kimliğinde karşılaşılan olası sorunlar ve bozukluklar, cinsel bozuklukların temel tedavi yӧntemleri ve cinsellikle ilgili çalışmalarda etik kurallar.
 
İST 397 Sosyal Bilimler İçin İleri İstatistik (223)
Tek değişkenli ve çok değişkenli parametrik istatistik teknikleri ile parametrik olmayan istatistik tekniklerinin incelenmesi ve uygulanması.
 
İST 398 Sosyal Bilimler İçin Bilgisayar Uygulamalı İstatistik (223)
SPSS gibi bilgisayar destekli paket programlarının tanıtılması; verilerin istatistik paket programında analizine ilişkin basamakların uygulamalı olarak yaptırılması.
 
PSİ 421 Proje Geliştirme ve Yürütme I (223)
Proje döngüsünün temel aşamalarını ve stratejik planlamasını tamamlanmış proje örnekleriyle irdeleme ve edinilen bilgileri kuramsal ve/veya uygulamalı bir proje önerisi geliştirmek için eleştirel olarak uygulama: İlk literatür taramalarıyla konunun belirginleştirilmesi, sınırlandırılması ve oturumlarda tartışılması.
 
PSİ 422 Proje Geliştirme ve Yürütme II (223)
“Proje Geliştirme ve Yürütme I” dersinde hazırlanan proje önerisini geliştirme,  ara aşamaları oturumlarda sunarak tartışmaya açma ve proje önerisini bilimsel bir kuruma sunabilecek şekilde tamamlama. Proje kapsamında öngörülen araştırmayı yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama, rapor yazma ve sonuçları profesyonel olmayan bir dinleyici kitlesine sunma.
 
PSİ 423 Nöropsikoloji (303)
Genel olarak insan davranışı ve zihinsel süreçleri ile beyin arasındaki ilişki; nöropsikoloji bilimi ve alt alanları, lateralizasyon; algılama, dikkat, uzaysal biliş, lisan ve bellek bozuklukları ayrıntılı olarak tartışılması, yönetici işlevler ve bozuklukları.
 
PSİ 424 Nöropsikolojik Testler (223)
Temel amaç olarak nöropsikolojik değerlendirmenin temel perspektiflerini, genel yöntemlerini ve teknik yönlerini tanıtmak; ayrıca nöropsikolojik testlerin standardizasyon aşamasının değerlendirilmesi, bazı testleri uygulama ve değerlendirme becerisi kazandırmak; nöropsikolojik testler aracılığıyla ölçülen beyin yapıları ve bilişsel süreçler arasındaki ilişkinin açıklanması.
 
PSİ 425 Aile Terapisi Kuramları (303)
Aile terapisinin tarihi, ailenin dinamikleri, aile çeşitleri, toplumsal işlevi ve aile terapisinin gelişimi açıklanmaktadır. Fonksiyonel olan ve olmayan ailelerin özellikleri, ailede krizine neden olan faktörler, aile terapisinin bireyler ve toplum için önemi. Aile ve evlilik terapisi türleri, terapi modelleri ve değişik kuramsal yaklaşımlar: Psikodinamik ve Bowen aile terapileri, yaşantılsal aile terapisi, davranışçı ve bilişse terapileri, yapısal aile terapisi, stratejik aile terapisi, çözüm odaklı ve öyküsel aile terapilerinin açıklanması ve aile terapisinde uyulması gereken ve uygulanan kurallar, terapi teknikleri ve terapistin rolü.
 
PSİ 426 Çift ve Evlilik Terapisi (303) 
Evlilik, çift ve aile hayatına teorik bakış, çiftle terapötik görüşme yöntemleri, evlilik ve çift hayatında görülen olası sorunların (ilişkisel, cinsel, şiddet vb.) teorik referanslar ışığında tanımlanması, birey-çift bazında terapötik planlama yapılması, teorik referanslar ışığında uygulanması ve değerlendirilmesi.. Teorik yaklaşımların (sorun, tanı, terapi, değerlendirme) farklı vaka analizleriyle ele alınması. 
 
PSİ 427 Modern Psikoloji Tarihi (303)
Psikoloji tarihi çalışmaları, psikoloji üzerindeki felsefi ve fizyolojik etkiler. Modern Psikolojinin kuruluşu, ekollerinin başlangıcı ve gelişimi, temel teorik ve yöntemsel yaklaşımların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi: Yapısalcılık, İşlevselcilik, Uygulamalı Psikoloji, Davranışçılık, Gestalt Psikolojisi, Psikanaliz ve türevleri. Psikolojide yeni ve çağdaş düşünceler.
 
 
PSİ 428 Grup Psikoterapisi (303)
Grupla psikolojik danışmanın ilke ve teknikleri, benzerlik ve farklılıklarını gösteren kuramsal yaklaşımlar. Kişilerarası etkileşimi etkileyen faktörler. Derse katılanların oluşturduğu gruplarla uygulamalı “Grupla Psikolojik Danışma” (danışma süreçlerini ve grup dinamizmini gözlemleme). Verilen kuramlar ve yapılan gösteri nitelikli uygulamalar doğrultusunda her öğrencinin bir danışan ile dört oturumluk bir danışma yapması. Oturumların bant kaydı ve değerlendirilmesi
 
PSİ 429 Psikofarmakoloji (303)
Psikofarmokolojide kullanılan araştırma teknikleri, davranış bozukluklarının biyokimyasal kuramları, psikoaktif ilaçların sınıflaması ve bu konulardaki yeni gelişmeler ve araştırma bulgularının tartışılması.
 
PSİ 430 Yaşlılık Psikolojisi (303)
Gelişimsel bir dönem olarak yaşlılığın incelenmesi. Yaşlılığın tanımı ve ilgili kuramlar. Yaşlılıkta görülen fiziksel, sosyal, psikolojik, ve bilişsel değişimlerin incelenmesi. Yaşlılıkta yalnızlık ve umutsuzluk; yaşlılıkta sosyal rol değişimi ve sosyal ilişkiler; toplumsal değişim ve yaşlılık; yaşlı istismarı; yaşlılık dönemi sorunları (biyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel); yaşlılıkta yaşam tatmini; yaşlıların yaşama biçimleri; yaşlılara yönelik sosyal hizmetler ve bakım hizmetleri; yaşlılık ve ölüm; yaşlılıkta serbest zaman etkinlikleri; yaşlılara yönelik algı ve önyargılar.
 
 
 
 
PSİ 431 Gelişimsel Psikopatoloji (303)
Çocuk ve ergenlerde duygusal ve davranışsal bozukluklar olarak nitelendirilen davranım bozukluğu, karşı gelme bozukluğu, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu, özgül fobi, ayrılma kaygısı, sosyal kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, depresif bozukluklar, otizm spektrum bozukluğu ve riskli davranışların vaka örnekleri, gözlem raporları, araştırma makaleleri ve güncel DSM kriterleri ışığında öğrenilmesi.
 
PSİ 432 Çocuk ve Ergen Psikoterapisi (303)
Bireyin gelişimini ve işlevselliğini anlayabilmek için farklı disiplinlerin katılımı ile daha geniş, bütünleyici bir çerçeveden yaklaşımla, bireyin normal, anormal ve riskli gruplardan gelen bilgileri bütünleştirerek, gelişim sürecindeki uyum ve uyumsuzlukları, olumlu ve olumsuz etkenleri birlikte inceleyerek, gelişim dönemlerine ilişkin, normal ve anormal davranışların, sorun ve bozukluklarının ve  DSM IV ölçütlerinin incelenmesi ve öğretilmesi.
 
PSİ 433 Klinik Psikolojide Güncel Tartışmalar (303)
Klinik psikoloji alanı ile ilgili güncel sorunların tartışılması, klinik uygulama alanında karşılaşılabilecek problemler ve çözümleri, yurtdışındaki ve ülkemizdeki kanun ve yönetmelikler gibi konuların tartışılması, mesleki yaşama hazırlama.
 
PSİ 434 Kişilerarası İlişkiler (303)
Kişilerarası ilişkilerdeki önemli kavramların, iletişim becerilerinin, kişilerarası ilişkilerde dinleme, empati, kendini açma, sözsüz iletişim, güvengenlik, öfke, çatışma, çatışma çözmenin öğrenilmesi. 
 
 
PSİ 435 Cinsel işlev Bozuklukları ve Terapileri I (303)
Cinsel terapi ve terapi çerçevesiyle ilgili temel kavramlar, kadın ve erkek cinselliğinde görülen bozukluklar, cinsel işlev bozukluklarına tanı koyma kriterleri, özellikle işlevsel bozuklukların tedavilerinde temel terapi yaklaşımları; konuların vaka analizleriyle örneklenmesi ve desteklenmesi.  
 
PSİ 436 Hayvan Bilişi (303)
Hayvanlardaki bilişsel süreçlerin incelenmesinde kullanılan yöntemlerin tanıtılması ve bu süreçleri açıklayan kuramsal bilgilerin değerlendirilmesi.
 
PSİ438 Cinsel işlev Bozuklukları ve Terapileri II (303)
Cinsel işlev bozuklularının tedavisinde temel olarak sekso-fonksiyonel terapi tekniklerinin tanıtılması ve uygulamaların vaka analizleri ve öğrenci ödev çalışmalarıyla desteklenmesi.