Misyon ve Vizyon

MİSYON

Öğrencileri çağdaş, girişimci, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, temel bilimler bilgisi ile donatılmış, sosyal ve sayısal düşünceyi özümsemiş bireyler olarak yetiştirmek

Üretken, ekip çalışmasında uyumlu, akademik ve eğitim-öğretim çalışmalarını yürütebilecek donanıma sahip, öğrencilerle sürekli bir iletişim içerisinde bulunabilen, zamanı en verimli biçimde kullanabilen öğretim elemanlarına sahip olmak.

Yurt içi ve yurt dışı bilimsel kurumlar tarafından tanınmış, yurt dışındaki üniversitelerin eşdeğer bölümleri  arasında öğrenci alışverişi yapabilen, farklı bilim alanları ile işbirliği içinde olan, öğretim üyelerini bilimsel çalışmalar konusunda teşvik eden, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin akademik, kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını gözeten, dersleri ve içeriklerini çağdaş toplumun gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenleyen, kurumsal kimliği kolaylıkla kazanacak mezunlar verebilen, mezunların karsılaştığı sorunlara bilgi ve teknoloji bakımından adres olabilen, günümüz teknolojisinin kullanılmasına destek veren bir bölüm olmak.

Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir fakülte olarak öğrencilerini; Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda; hür ve bilimsel düşünce gücüne, insan haklarına saygılı; beden zihin, ahlak ve duygu bakımından  sağlıklı olarak gelişmiş, ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir.

 Türkiye Cumhuriyetinin refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın üretken, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamaktır.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  Fen-Edebiyat Fakültesi olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini uluslararası ve ulusal düzeyde yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi misyonunu akademik mükemmeliyet ve sosyal ve sayısal bilimlerde öncülük çerçevesi içinde değerlendirmektedir. Bu çerçeve içinde Fen-Edebiyat Fakültesinin misyonu öğrenci odaklı, ilkeleri ortak, hedefler konusunda hemfikir, yeniliklere açık, karşılıklı saygı sevgiye duyarlı aynı zamanda sosyal sorumluluk taşıyan karakterlere sahip akademik bir toplulukta Beşeri ilimler bilgisinin toplanması, ileri götürülmesi ve aktarılmasıdır. Fen-Edebiyat Fakültesi kendisini akademik ve sosyal programlarla hayat boyu süren öğrenme, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilerin üretilmesi, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla ulusal ve uluslararası platformda, kuvvetli bir odak noktası olmak için adamıştır.